RODO

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy, że:

a) Hemleccy Sp. z o.o. jako Przetwarzający dane osobowe

 1. Hemleccy Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratorów Danych Osobowych, którymi są zakłady ubezpieczeń właściwe dla danych umów ubezpieczenia mających zastosowanie w likwidacji poszczególnych szkód.
 2. Informację o szczegółowych danych Administratora danych osobowych można uzyskać pod adresem info@hemlecki.com
 3. Cel zbierania danych określony jest przez Administratora danych osobowych.
 4. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. (po 25 maja 2018 r.) – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Hemleccy Sp. z o.o. jako przetwarzający dane osobowe nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności, a także instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przez Administratora danych osobowych.

b) Hemleccy Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Hemleccy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 40, w Rudzie Śląskiej (kod pocztowy: 41-707), tel.: +48 32 49 44 244, adres e-mail: info@hemlecki.com
 2. Celem zbierania danych jest realizacja przez Hemleccy Sp. z o.o. umów określonych stosownymi dokumentami
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępnione podmiotom trzecim współpracującym z z Hemleccy Sp. z o.o. Innymi odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

c) Hemleccy Sp. z o.o. jako Dalszy Przetwarzający dane osobowe

 1. Hemleccy Sp. z o.o. jest dalszym przetwarzającym dane osobowe w imieniu Przetwarzającego dane osobowe.
 2. Informację o szczegółowych danych Przetwarzającego dane osobowe można uzyskać pod adresem info@hemlecki.com
 3. Cel zbierania danych określony jest przez Administratora danych osobowych.
 4. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. (po 25 maja 2018 r.) – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Hemleccy Sp. z o.o. jako dalszy przetwarzający dane osobowe nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wskazane przez Administratora danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przez Administratora danych osobowych.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy, że:

d) Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. jako Przetwarzający dane osobowe

 1. Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratorów Danych Osobowych, którymi są zakłady ubezpieczeń właściwe dla danych umów ubezpieczenia mających zastosowanie w likwidacji poszczególnych szkód.
 2. Informację o szczegółowych danych Administratora danych osobowych można uzyskać pod adresem info@hemlecki.com
 3. Cel zbierania danych określony jest przez Administratora danych osobowych.
 4. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. (po 25 maja 2018 r.) – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. jako przetwarzający dane osobowe nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności, a także instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przez Administratora danych osobowych.

e) Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. jako Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 40, w Rudzie Śląskiej (kod pocztowy: 41-707), tel.: +48 32 49 44 244, adres e-mail: info@hemlecki.com
 2. Celem zbierania danych jest realizacja przez Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. umów określonych stosownymi dokumentami
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępnione podmiotom trzecim współpracującym z z Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. Innymi odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

f) Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. jako Dalszy Przetwarzający dane osobowe

 1. Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. jest dalszym przetwarzającym dane osobowe w imieniu Przetwarzającego dane osobowe.
 2. Informację o szczegółowych danych Przetwarzającego dane osobowe można uzyskać pod adresem info@hemlecki.com
 3. Cel zbierania danych określony jest przez Administratora danych osobowych.
 4. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. (po 25 maja 2018 r.) – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Hemleccy Sp. z o.o. Sp.k. jako dalszy przetwarzający dane osobowe nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wskazane przez Administratora danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przez Administratora danych osobowych.