(Polski) RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej, są spółki Hemleccy sp. z o.o. oraz Hemleccy sp. z o.o. sp.k., tworzące razem Hemlecki Group. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres: info@hemlecki.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby danej spółki.

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Wskazujemy jakie dane gromadzimy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dbałość o należytą ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Hemlecki Group jest jednym z naszych priorytetów. Dokładamy starań, aby każda operacja dotycząca danych osobowych była faktycznie niezbędna i odbywała się z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą.

Gdzie i jak przetwarzamy dane

W Hemlecki Group przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim w formie elektronicznej – na naszych komputerach i urządzeniach oraz na wynajmowanych serwerach. Korzystamy z narzędzi do zarządzania relacjami, poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

Jakie dane gromadzimy i w jakim celu

W związku ze świadczonymi przez Hemlecki Group usługami gromadzimy dane osobowe naszych klientów i kontrahentów, ich reprezentantów oraz ich personel. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty email, NIP, REGON, PESEL, nr rachunku bankowego. W stosunku do osób korzystających z naszej strony internetowej gromadzimy podstawowe informacje dotyczące ruchu na stronie, które mogą obejmować nr IP, przy czym zakres gromadzonych danych nie pozwala na identyfikację danej osoby. Co do zasady nie przetwarzamy danych wrażliwych.

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

  • wykonania usługi,
  • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Hemlecki Group (w szczególności rachunkowo-podatkowych),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Hemlecki Group (w szczególności ochrona przed ewentualnymi roszczeniami i marketing bezpośredni).

 

Okres przetwarzania danych

Ze względu na obowiązki prawne spoczywające na Hemlecki Group w zakresie przechowywania dokumentacji do celów podatkowych, dane osobowe są przetwarzane przez co najmniej 6 lat, licząc od końca roku, w którym dana usługa została wykonana. W szczególnych przypadkach może dojść do wydłużenia tego okresu, np. ze względu na konieczność obrony przed roszczeniami na drodze sądowej.

Podejmujemy starania, aby po zakończeniu usługi zwracać wszystkie otrzymane dokumenty i trwale usuwać te dane, których dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne dla realizacji ww. celów.

Komu powierzamy dane

W bieżącej działalności Hemlecki Group korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie usług informatycznych, księgowych, prawnych, marketingu oraz podwykonawców. Są to podmioty, z którymi blisko współpracujemy, a które działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osobom, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (np. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza jej prawa. Prosimy przy tym o zgłaszanie wszelkich zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych w Hemlecki Group również do nas, abyśmy mogli jak najszybciej zareagować na jakiekolwiek nieprawidłowości.

Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 31 stycznia 2022 r.